" "

Regulamin

Regulamin dla rezydentów polskich SekretyHandlu.pl | Grupa SekretyHandlu.pl


Poniżej znajdziesz regulamin w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.


§ 1 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://platforma.sekretyhandlu.pl/regulamin/
  4) Sklep – serwis internetowy działający pod adresem https://platforma.sekretyhandlu.pl/
  5) Sprzedawca – ​ eTradeSecrets.com LTD, Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa, 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. Dostępu do kursu oraz Produktów zakupionych na stronie SekretyHandlu.pl nie można odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany na stronie https://sekretyhandlu.pl/kontakt. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”,
  2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Kupuję”,
  3) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto, nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  4) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7) kliknąć w przycisk „Zamawiam”.
 4. Po wybraniu metody płatności za zamówienie, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną pośrednika w płatnościach celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej na której znajdują się wszystki materiały i aktualne linki do spotkań na żywo.
 2. Kupujący będący osobą fizyczną:
  1) wpłaca Sprzedającemu zadatek na wykonanie usługi doradztwa w zakresie założenia i prowadzenia firmy handlowej w Internecie, rozliczany nie później niż w okresie do 9 miesięcy od wpłaty środków.
  2) Za moment wykonania usługi uznaje się: sesję na żywo w formie webinaru, podsumowującą proces zakładania firmy – przy czym Klient może w niej uczestniczyć na żywo lub otrzymać dostęp do nagrania, oraz założenie działalności gospodarczej wraz ze zgłoszeniem do VAT.
  3) Po upływie 9 miesięcy zadatek uznany zostaje za pełną płatność.
 3. Kupujący będący osobą prawną wpłaca całość kwoty należnej za dostęp do produktu z pominięciem zadatku wskazanego powyżej.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu oferuje usługi dostępu do filmów oraz spotkań na żywo (realizowanych poprzez platformę e-learningową), które Uczestnik może nabyć bezpośrednio w Serwisie w ramach zautomatyzowanej sprzedaży.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Uczestnikowi dostępu do filmów zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie w momencie zawierania umowy, bez jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania płatności z góry w wysokości zgodnej z informacjami zawartymi w Serwisie w momencie zawierania umowy.
  1) W przypadku płatności podzielonej, Kupujący nabywa prawo używania produktu w momencie zaksięgowania wpłaty pierwszej raty ceny zakupu na koncie Sprzedawcy. Przy produktach, w których możliwe jest ograniczenie funkcjonalności bez naruszenia struktury zasadniczej części przedmiotu, możliwe jest ustalenie takiego ograniczenia przez Sprzedawcę, jednak nie później niż do momentu zaksięgowania na koncie Sprzedawcy bezpośrednio ostatniej wymaganej umową raty ceny zakupu.
  2) W Przypadku opóźnienia w opłaceniu kolejnych rat, dostęp do produktu może zostać zablokowany. Sprzedawca może znieść blokadę na pisemny wniosek Kupującego, po opłaceniu występujących zaległości, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia zaległości. Po upływie tego terminu Sprzedawca zrealizuje wynikające z przepisów uprawnienie do odmowy Klientowi prawa odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w związku z czym wpłacone dotychczas środki finansowe nie będą zwracane, a w celu pozyskania należnej kwoty zaległości podejmowane będą przez Sprzedawcę stosowne kroki prawne.
 3. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności (lub 30 dni od dnia dokonania płatności — jeśli takie warunki były podane przed zakupem), przy czym w przypadku płatności podzielonej termin ten biegnie od dnia opłacenia pierwszej wymaganej raty lub jej części.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wypełnienie formularza na stronie https://sekretyhandlu.pl/odstapienie.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wypełnił formularz na stronie https://sekretyhandlu.pl/odstapienie, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot realizujemy w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od poniedziałku do piątku, bez polskich świąt państwowych. 14 dni liczymy od daty przesłania formularza odstąpienia od umowy. Po tym okresie uczestnicy mogą zrezygnować z korzystania z programów (software) w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Natomiast po tym okresie tracą prawo do zwrotu kwoty kursu. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. Po przesłaniu formularza klient otrzyma automatyczną wiadomość o uznaniu lub nieuznaniu odstąpienia od umowy. W przypadku nieznalezienia takiej wiadomości (również w skrzynce SPAM), należy skontaktować się z nami na [email protected]
 6. W przypadku wysłania formularza z błędnym adresem e-mail (tzn. z takim, na który nie był dokonany zakup kursu) traktuje się ten formularz za nie wysłany.
 7. W przypadku skorzystania z oferty promocyjnej na platformę Shoper zastrzegamy sobie prawo odmowy odstąpienia od umowy przez klienta. Natomiast w przypadku skorzystania z oferty promocyjnej na platformę RedCart zwrot realizujemy, ale w pomniejszonej kwocie o 300 zł.
 8. ​Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://platforma.sekretyhandlu.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez eTradeSecrets.com LTD oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku, opinii lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w razie naruszenia standardów naszej społeczności, czasowo zawiesić dostęp użytkownika do zasobów kursów, lub trwale usunąć jego konto.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2019.06.23

Jak prawidłowo rozliczyć zakup usług z UK?

Copyright © 2017-2021 SekretyHandlu.pl